Регионалният клуб в гр. Шумен е учреден в началото на 1998 год. Същият е първият съдебно регистриран клуб на НД "Традиция" – вписан с решение от 11.02.2003 год. в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Шуменския окръжен съд. В клуба членуват над четиридесет колекционери, реставратори и почитатели на историческите хладни, огнестрелни оръжия и др.

В момента НД „ТРАДИЦИЯ” клон Шумен се ръководи и представлява от Клонов съвет, в състав:
- Управител – Стефан Стефанов, о. р., мениджър в частна компания, GSM 0885 460 932, e mail: s__tefa_n@abv.bg
- Зам.- управител – Тодор Чешмеджиев, мениджър в частна охранителна компания, GSM 0888 303 775, e‑mail: todor@telepol.com
- Зам.- управител – Надежда Николова, лаборант, GSM 0887 687 452, e‑mail: nadezhda1964@abv.bg


Седалище: 9700 гр. Шумен ул. “Васил Левски” № 37
Адрес за кореспонденция: 9700 гр. Шумен ул. “Васил Левски” № 37
Е-mail: trad@abv.bg

Председател на Контролната комисия е: Деян Димитров, банков мениджър, GSM 0895/599047, e -mail: du71do@abv.bg.

Стефан Стефанов

Стефан Стефанов

Управител

о. р., мениджър в частна компания,
GSM 0885 460932,
e mail: s__tefa_n@abv.bg

Тодор Чешмеджиев

Тодор Чешмеджиев

Зам.- управител

мениджър в частна охранителна компания,
GSM 0888 303775,
e‑mail: todor@telepol.com

Надежда Николова

Надежда Николова

Зам.- управител

лаборант,
GSM 0887 687452,
e‑mail: nadezhda1964@abv.bg