Hello ...

Национално дружество "Традиция"

Регионален клуб Шумен в град Трявна

Национално дружество "Традиция", клуб Шумен

Регионалният клуб в гр. Шумен е учреден в началото на 1998 год. Същият е първият съдебно регистриран клуб на НД "Традиция" – вписан с решение от 11.02.2003 год. в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Шуменския окръжен съд. В клуба членуват над четиридесет колекционери, реставратори и почитатели на историческите хладни, огнестрелни оръжия и др.

В момента клубове на НД "Традиция" са регистрирани в София, Пловдив, Благоевград, Шумен, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Ловеч, Дряново, Смолян, Панагюрище, Тетевен, Копривщица, Перник и др.

Национално дружество"Традиция"

Ч леновете на клуба са с официална клубна униформа , пресъздаваща близо половинвековната национална четническа традиция – от Първата българска легия (1862 год.) до Илинденско-Преображенското въстание (1903 год.). Клубните членове разполагат с униформи от различни епохи - средновековни - Първо българско царство , средновековни - Второ българско царство , хайдушки , опълченски , български армейски , руски армейски , турски армейски (от 18 и 19 век), и др. Огнестрелното ни въоръжение (пушки и револвери) е автентично и годно да възпроизвежда изстрели с халосни боеприпаси за културни цели.

Н Д"Традиция", клон Шумен има свой печат, единна членска карта на Националното дружество, емблема и знаме, които са утвърдени на Общото събрание на клона. Емблемата се използва като запазен знак и символ.

Живот и дейност на НД"Традиция", клон Шумен

Основният предмет на дейност е осъществяване на широка културна - просветна дейност за популяризиране, съхраняване и развитие на националните традиции, включително чрез участвания в чествания и организирани възстановки на исторически събития, както за издирване и колекциониране на разрешени от закона предмети, свързани с дейността на въоръжените сили, а също така даване на експертно мнение на държавните и съдебните органи, физически и юридически лица за произхода, автентичността, качественото състояние и характеристики на хладните и огнестрелните оръжия, както и на предмети разрешени за покупко - продажба, размяна или колекциониране.

- Оказване на патриотично възпитателно въздействие върху населението и особено върху младежите за формиране на любов и уважение към защитниците на националните идеали и за запазване на културно историческото наследство
- Осъществяване на тясно сътрудничество и оказване на съдействие на държавни и обществени органи, организации, юридически и физически лица по предмета на дейност
- Подпомагане на дейността на музеите за повишаване автентичността на музейните колекции, обогатяване на фондовете, организиране на изложби и други мероприятия
- Създаване на специализиран фонд от литература и предмети, разрешени от закона
- Установяване и поддържане на връзки със сродни организации в страната и чужбина
- Отпечатване на свои издания, помощни и рекламни материали
- Организиране на мероприятия с регионален,национален и международен характер по предмета на своята дейност
- Участие в чествания и възстановки на епизоди от исторически събития
- Опазване, поддържане и възстановяване на войнишки паметници
Съгласно устава, член на националното дружество, респективно на клон Шумен, може да бъде всеки пълнолетен гражданин (български или чужд), който има интереси към националните традиции във въоръжените сили, признава и спазва устава и плаща членски внос. Непълнолетни с интерес към предмета на клуба, включени в кръжоци и други културно просветни звена, организирани от клуба, при навършване на пълнолетие се приемат с предимство.

Актуални събития за 2018 година

20 години НД„Традиция” Шумен

На 5 февруари т. г. се навършиха 20 години от създаването на Национално дружество “Традиция” клон Шумен. Началото на дружеството в град Шумен е поставено на 5 февруари 1998 година. То тръгва като клуб на любителите на старинни исторически оръжия “При Странджата”. Създадено е едновременно и независимо от учреденото дружество „Традиция“ в град София.

Прочети повече

Духът на Шумен през Възраждането

Под този надслов се състоя спектакъл с участието на ученици и учители от Трето основно училище „Димитър Благоев“ във Военния клуб в Шумен. Специални гости бяха членове на Национално дружество „Традиция“- регионален клон Шумен.

Прочети повече

Магическата Мадара 2018

На 23 юни на територията на НИАР „Мадара” започна третото поредно издание на Националния средновековен събор „Магическата Мадара”, в което взеха участие реконструктори и любители на историята от цялата страна

Прочети повече