Hello ...

Национално дружество "Традиция"

Отбраната на връх Шипка 1877 година

Национално дружество "Традиция"

Национално дружество "Традиция" е доброволна, неполитическа, патриотична и културно-просветна общност на граждани, проявяващи професионални и любителски интереси към традициите във въоръжените сили по отношение на моралните ценности, воинските ритуали, униформените облекла, нагръдните знаци, историческото оръжие и военните символи. В края на 2001 год. с решение на Софийски градски съд сдружението е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

В момента 38 клона на НД"Традиция" с около 1600 членове са регистрирани в: гр.Априлци/Троян/Севлиево, гр.Банско, с.Баня - общ.Панагюрище, гр.Благоевград, гр.Бяла Черква - община Павликени, гр.Варна , гр.Велики Преслав, гр.Велико Търново, гр.Велинград, гр.Габрово, гр.Добрич, гр.Етрополе, гр.Казанлък, гр.Клисура, гр.Копривщица, с.Лесидрен - общ.Угърчин, гр.Ловеч, с.Мирково - Софийско, гр.Нова Загора, гр.Панагюрище, гр.Перник, гр.Плевен, гр.Пловдив, гр.Радомир, гр.Русе, гр.Свищов, гр.Силистра, гр.Сливница, гр.Сливен, гр.Смолян, гр.Сопот/Карлово, гр.София, гр.Стара Загора, гр.Тетевен, гр.Трявна, гр.Червен бряг, гр.Шумен и гр.Ямбол.

Национално дружество"Традиция"


Национално дружество „Традиция“ в последните години се явява организатор на значими масови исторически възстановки и инсценировки, свързани с: Априлското въстание 1876 год.; „Защита на Маньово бърдо“ (Панагюрище); „Слизане на Ботевата чета на Козлодуйския бряг“ и др.; Руско-турската освободителна война 1877-78 год.; „Защитата на Орлово гнездо“ (Шипка); „Боят за Самарското знаме“ (Стара Загора); „Капитулацията на Осман паша“ (Плевен); „Посрещането на ген. Гурко в старата българска столица“ (Велико Търново) и др.

Официалната клубна униформа на сдружението пресъздава униформата на Българското опълчение по време на Руско-турската освободителна война 1877-78 година. Сдружението упражнява обществен контрол по поддържането в достоен вид на войнишките паметници и тези на военни дейци, национал революционери и исторически личности.

Основният предмет на дейност е осъществяване на широка културно-просветна дейност за популяризиране, съхраняване и развитие на националните традиции, за издирване и колекциониране на разрешените от закона предмети, свързани с дейността на въоръжените сили и силите за вътрешна сигурност.

Националното дружество има свой печат, единна членска карта, емблема, знаме и печатен орган, който се утвърждава от Общото събрание. Дружественият печат е кръгъл с надпис "Национално дружество "Традиция", гр.София". В средата е разположена стилизираната емблема. Печатите на регионалните конове повтарятдружествения печат с добавка "Клон" и наименованието на населеното място. Членската карта съдържа основни паспортни дани на члена на Националното дружество, печата и подписа на председателя.
Емблемата на Националното дружество представлява изображение на изправен златен коронован лъв обърнат на дясна хералдическа страна, стъпил върху два кръстосани меча. Лъвът и мечовете са заобиколени от лаврово-дъбов венец. В долния край има трикольорна лента, където е вплетен надпис "Национално дружество ТРАДИЦИЯ". Тя се използва като запазен знак и символ на дружеството.
Знамето на дружеството е зелено. От едната му страна, в средата в средата е изобразена емблемата на дружеството, а от другата страна е написано "Национално дружество Традиция". Регионалните клонове имат самостоятелни знамена със задължително изображение на емблемата на националното дружество и надпис "Национално дружество Традиция", с добавка "клон" и наименованието на населеното място.
Регионалните клонове на дружеството имат самостоятелна представителна униформа за членовете си. Тя съответства на традициите от национално - освободителното движение и на тези във въоръжените сили.

НД"Традиция"

НД"Традиция" има следната структура: регионални клонове и централно ръководство. Регионалните клонове на дружеството се създават по предложение на Инициативен комитет, при наличие на не по-малко от 7(седем)члена, по теритириален признак, като в едно населено място може да се изгражда само един клон. Предложението се изпраща до УС на дружеството, който оказва необходимата организационна помощ и внася документите в Общото събрание на Националното дружество. Общото събрание взема решение за откриване и закриване на клоновете. Регионалните клонове се вписват съответния Окръжен съд по седалището им, в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, а след това в кнгата на НД"Тадиция".
Ръководните органи на Националното дружество са: Общо събрание, Управителен съвет, Контролно - ревизионна комисия. В Общото събрание участват всички членове на дружеството или делегати, избрани по определени квоти от регионалните клонове. Членовете на УС и КРК учасват по право извън определената квота на клоновете. ОС се свиква ежегодно от УС, а в извънредни случаи - по искане на УС или писмена молба, подписана най - малко от една трета от членовете на сдружението в населеното място в което се намира седалището на сдружението. ОС се свиква на отчетно - изборна сесия на две години. ОС избира УС от не - по малко от седем члена и КРК не по - малко от трима членове. ОС избира отделно измежду тях председатеките им.
Управителният съвет представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделните негови членове. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това. УС провежда заседания не по - рядко от веднаж на два месеца.
1. ОГНЯН ГЕРГОВ МАРИНОВ – гр.София, председател на НД „Традиция“
2. МЕТОДИ ДИМИТРОВ НАВУЩАНОВ – гр.София, зам.-председател
3. МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА – с. Железница обл. Софийска, секретар
4. ХРИСТО ТОТКОВ ХРИСТОВ– с. Калояновец обл. Ст . Загора, секретар
5. АНГЕЛ ТРИФОНОВ ВРАНЧЕВ – с.Баня, Панагюрище , член
6. д-р ДОБРИНДИМИТРОВ ДОБРЕВ – гр.Добрич, член
7. ДОНЧО ПАНЧОВ МРЪНКОВ - гр.Копривщица, член
8. ИВАЙЛО МИТКОВ ТАНЧЕВ – гр.София, член
9. ИВАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ – гр.Нова Загора, член
10. МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ СЛАНЕВ–гр. Велики Преслав, член
11. НИКОЛАЙ ЦОНЕВ БАЙНОВ– гр. Казанлък, член
12. ХРИСТО СТАНЧЕВ КАЛИСТЕРСКИ– гр. Априлци, член
13. ЦОНЧО ДИМИТРОВ ЦАЦОВ – гр. София, член
1. гр. Априлци/Троян/Севлиево, Управител – ХРИСТО СТАНЧЕВ КАЛИСТЕРСКИ
2. гр. Банско, Управител - КОСТАДИН НИКОЛОВ УШЕВ
3. с. Баня, Панагюрище, Управител – АНГЕЛ ТРИФОНОВ ВРАНЧЕВ
4. гр. Благоевград, Управител – ДОНЧО ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
5. гр. Бяла Черква, Управител – ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ДЕНЧЕВ
6. гр. Варна, Управител – ХРИСТО КОЙЧЕВ СТАНЕВ
7. гр. Велики Преслав, Управител – МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ СЛАНЕВ
8. гр. Велико Търново, Управител – СИМЕОНЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ
9. гр. Велинград, Управител – ТЕОДОР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ
10. гр. Габрово, Управител – ПРОЙНО ГИЧЕВ ПЕТКОВ
11. гр. Добрич, Управител – д-р ДОБРИН ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
12. гр. Етрополе, Управител – НАТАЛИЯ ЦВЕТКОВА
13. гр. Казанлък, Управител – НИКОЛАЙ ЦОНЕВ БАЙНОВ
14. гр. Клисура, Управител – НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
15. гр. Копривщица, Управител – ДОНЧО ПАНЧОВ МРЪНКОВ
16. с. Лесидрен общ. Угърчин, Управител – ХРИСТО ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
17. гр. Ловеч, Управител – АТАНАС ДАЧЕВ БАЛЕВСКИ
18. с. Мирково, Софийско, Управител – АСЕН ХАРАЛАМПИЕВ КРЕНЕВ
19. гр. Нова Загора, Управител – ИВАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
20. гр. Панагюрище, Управител – МЕТОДИ ДИМИТРОВ НАВУЩАНОВ
21. гр. Перник, Управител – НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ИВАНОВ
22. гр. Плевен, Управител – МАРГАРИТ ДРАГОМИРОВ ДАКОВ
23. гр. Пловдив, Управител – ДИМИТЪР СТОЯНОВ СПАСОВ
24. гр. Радомир обл. Перник, Управител – ИЛИЧО БОРИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ
25. гр. Русе, Управител – МАРТИН АНГЕЛОВ КАЛЕНДЖИЕВ
26. гр. Свищов, Управител – СТЕФАН СТАНИМИРОВ ПРОДАНОВ
27. гр. Силистра, Управител – ЙОРДАН МАРИНОВ ДИМИТРОВ
28. гр. Сливница, Управител – РАДОСЛАВ ПЕТРОВ ИВАНОВ
29. гр. Сливен, Управител - Радостин Андонов Христов
30. гр. Смолян, Управител – ЗЛАТКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
31. гр. Сопот/Карлово, Управител – ТАНЯ ДИМИТРОВА СЛАВОВА
32. гр. София, Управител – ИВАЙЛО МИТКОВ ТАНЧЕВ
33. гр. Стара Загора, Управител – ПЕТКО ВАСИЛЕВ ТАНЕВ
34. гр. Тетевен, Управител – АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ЧОВКАНСКИ
35. гр. Трявна, Управител– ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
36. гр. Червен бряг, Управител – ОЛЕГ ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ
37. гр. Шумен, Управител – СТЕФАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
38. гр. Ямбол, Управител – МИТКО АТАНАСОВ КЕЧЕРОВ
Униформа и въоръжение на войник - опълченец:
- черни кожени ботуши на височина 5 - 10 см под коляното;
- черен клин от сукно;
- куртка двуредна по приложена снимка, с дължина 10 - 15 см над коляното. Пагоните и петлиците са от червено сукно. Копчетата са 18 бр. жълти ( по 6 броя на двете предници = 12 броя, по едно на петлиците = 2 броя, по едно на пагоните = 2броя, идве на задното коланче ). Ръкавът е маншет в долната си част. Кройката на куртката е с прикачен ръкав и леко вталена в талията.
- кърпа - шал от черно сукно с триъгълна форма.
- риза с дълг ръкав, с късо столче яка от бял американ или канар. Отворът отпред с дължина 30 см и се закопчава с 4 бр. бели копчета.
- калпак от черна кожа с кръгко дъно от червено сукно. На предната горна страна се поставя отличка с надпис "За отличка в турската война 1877-1878" Под нея е поставен православен осмоъгълен кръст.
- коланът е обикновен, кожен, войнишки ( тъмнокафяв )
- пушка крънка или Бердана 2 с кожен ремък и щик.
- паласки 2 броя
- сгънат сив шинел, захванат в долната част с кожена ремъчка, преметнат през дясното рамо.
- вещева торбичка.
- орден за храброст - войнишки.
Забележка: Униформата и екипировката на опълченците са описани в два основни документа: " Докладна записка на ген.майор Фадеев до Н.А.Милютин за организиране на българското опълчение" и " Рапорт на ген. Столетов за стойността на обмундироването и снаряжението на българското опълчение". ( Сборник бълагарско опълчение )