Hello ...

Национално дружество "Традиция"

Отбраната на връх Шипка 1877 година

Национално дружество "Традиция"

Национално дружество "Традиция" е доброволна, неполитическа, патриотична и културно-просветна общност на граждани, проявяващи професионални и любителски интереси към традициите във въоръжените сили по отношение на моралните ценности, воинските ритуали, униформените облекла, нагръдните знаци, историческото оръжие и военните символи. В края на 2001 год. с решение на Софийски градски съд сдружението е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

В момента клубове на НД"Традиция" са регистрирани в София, Пловдив, Благоевград, Шумен, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Ловеч, Дряново, Смолян, Панагюрище, Тетевен, Копривщица, Перник и др.

Национално дружество"Традиция"


Национално дружество „Традиция“ в последните години се явява организатор на значими масови исторически възстановки и инсценировки, свързани с: Априлското въстание 1876 год.; „Защита на Маньово бърдо“ (Панагюрище); „Слизане на Ботевата чета на Козлодуйския бряг“ и др.; Руско-турската освободителна война 1877-78 год.; „Защитата на Орлово гнездо“ (Шипка); „Боят за Самарското знаме“ (Стара Загора); „Капитулацията на Осман паша“ (Плевен); „Посрещането на ген. Гурко в старата българска столица“ (Велико Търново) и др.

Официалната клубна униформа на сдружението пресъздава униформата на Българското опълчение по време на Руско-турската освободителна война 1877-78 година. Сдружението упражнява обществен контрол по поддържането в достоен вид на войнишките паметници и тези на военни дейци, национал революционери и исторически личности.

Основният предмет на дейност е осъществяване на широка културно-просветна дейност за популяризиране, съхраняване и развитие на националните традиции, за издирване и колекциониране на разрешените от закона предмети, свързани с дейността на въоръжените сили и силите за вътрешна сигурност.

Националното дружество има свой печат, единна членска карта, емблема, знаме и печатен орган, който се утвърждава от Общото събрание. Дружественият печат е кръгъл с надпис "Национално дружество "Традиция", гр.София". В средата е разположена стилизираната емблема. Печатите на регионалните конове повтарятдружествения печат с добавка "Клон" и наименованието на населеното място. Членската карта съдържа основни паспортни дани на члена на Националното дружество, печата и подписа на председателя.
Емблемата на Националното дружество представлява изображение на изправен златен коронован лъв обърнат на дясна хералдическа страна, стъпил върху два кръстосани меча. Лъвът и мечовете са заобиколени от лаврово-дъбов венец. В долния край има трикольорна лента, където е вплетен надпис "Национално дружество ТРАДИЦИЯ". Тя се използва като запазен знак и символ на дружеството.
Знамето на дружеството е зелено. От едната му страна, в средата в средата е изобразена емблемата на дружеството, а от другата страна е написано "Национално дружество Традиция". Регионалните клонове имат самостоятелни знамена със задължително изображение на емблемата на националното дружество и надпис "Национално дружество Традиция", с добавка "клон" и наименованието на населеното място.
Регионалните клонове на дружеството имат самостоятелна представителна униформа за членовете си. Тя съответства на традициите от национално - освободителното движение и на тези във въоръжените сили.

НД"Традиция"

НД"Традиция" има следната структура: регионални клонове и централно ръководство. Регионалните клонове на дружеството се създават по предложение на Инициативен комитет, при наличие на не по-малко от 7(седем)члена, по теритириален признак, като в едно населено място може да се изгражда само един клон. Предложението се изпраща до УС на дружеството, който оказва необходимата организационна помощ и внася документите в Общото събрание на Националното дружество. Общото събрание взема решение за откриване и закриване на клоновете. Регионалните клонове се вписват съответния Окръжен съд по седалището им, в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, а след това в кнгата на НД"Тадиция".
Ръководните органи на Националното дружество са: Общо събрание, Управителен съвет, Контролно - ревизионна комисия. В Общото събрание участват всички членове на дружеството или делегати, избрани по определени квоти от регионалните клонове. Членовете на УС и КРК учасват по право извън определената квота на клоновете. ОС се свиква ежегодно от УС, а в извънредни случаи - по искане на УС или писмена молба, подписана най - малко от една трета от членовете на сдружението в населеното място в което се намира седалището на сдружението. ОС се свиква на отчетно - изборна сесия на две години. ОС избира УС от не - по малко от седем члена и КРК не по - малко от трима членове. ОС избира отделно измежду тях председатеките им.
Управителният съвет представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделните негови членове. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това. УС провежда заседания не по - рядко от веднаж на два месеца.
Униформа и въоръжение на войник - опълченец:
- черни кожени ботуши на височина 5 - 10 см под коляното;
- черен клин от сукно;
- куртка двуредна по приложена снимка, с дължина 10 - 15 см над коляното. Пагоните и петлиците са от червено сукно. Копчетата са 18 бр. жълти ( по 6 броя на двете предници = 12 броя, по едно на петлиците = 2 броя, по едно на пагоните = 2броя, идве на задното коланче ). Ръкавът е маншет в долната си част. Кройката на куртката е с прикачен ръкав и леко вталена в талията.
- кърпа - шал от черно сукно с триъгълна форма.
- риза с дълг ръкав, с късо столче яка от бял американ или канар. Отворът отпред с дължина 30 см и се закопчава с 4 бр. бели копчета.
- калпак от черна кожа с кръгко дъно от червено сукно. На предната горна страна се поставя отличка с надпис "За отличка в турската война 1877-1878" Под нея е поставен православен осмоъгълен кръст.
- коланът е обикновен, кожен, войнишки ( тъмнокафяв )
- пушка крънка или Бердана 2 с кожен ремък и щик.
- паласки 2 броя
- сгънат сив шинел, захванат в долната част с кожена ремъчка, преметнат през дясното рамо.
- вещева торбичка.
- орден за храброст - войнишки.
Забележка: Униформата и екипировката на опълченците са описани в два основни документа: " Докладна записка на ген.майор Фадеев до Н.А.Милютин за организиране на българското опълчение" и " Рапорт на ген. Столетов за стойността на обмундироването и снаряжението на българското опълчение". ( Сборник бълагарско опълчение )